Zdający zgłaszają się na egzamin o 8.15 -  45 minut przed egzaminem

Organizacja egzaminu :

 1. Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego – zgodnie z wytycznymi epidemicznymi
  • na egzamin zgłasza się osoba zdrowa,
  • obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką na terenie szkoły do momentu zajęcia wylosowanego miejsca w sali egzaminacyjnej, podczas kontaktu z nauczycielem, podczas zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjścia z sali,
  • zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego podczas wchodzenia do sal oraz opuszczania sal egzaminacyjnych (co najmniej 1,5 m),
  • należy unikać tworzenia się grup przed szkołą lub salą egzaminacyjną,
  • obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz do sali gimnastycznej.

 2. Każdy zdający powinien posiadać:
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • własne przybory piśmiennicze oraz materiały pomocnicze (zgodnie z komunikatem CKE), nie można pożyczać przyborów od innych zdających,
 • własną butelkę z wodą.

Zdający nie mogą wnosić na egzamin telefonów komórkowych i innych zbędnych rzeczy np. maskotek, torebek, plecaków.

Rzeczy osobiste np. odzież wierzchnią, zdający zostawiają w odrębnych pomieszczeniach (wyznaczonych salach szkolnych, szatnia przy sali gimnastycznej).

 Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2021 roku